• MXV-Index -% 2,122.88
  • MXV-Index Nông sản -% 1,310.52
  • MXV-Index Năng lượng -% 3,406.76
  • MXV-Index Công nghiệp -% 2,273.86
  • MXV-Index Kim loại -% 1,631.51