• MXV-Index -% 2,175.13
  • MXV-Index Nông sản -% 1,494.80
  • MXV-Index Năng lượng -% 3,397.09
  • MXV-Index Công nghiệp -% 2,117.19
  • MXV-Index Kim loại -% 1,639.85