CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AIMS FUTURES VIỆT NAM

Thông số sản phẩm cập nhật 08/12/2022

TỶ GIÁ24.1401805.527
GIÁBIẾN ĐỘNG
STTHÀNG HÓANHÓMSỞKÝ QUỸPHÍ GDDỮ LIỆUTHỜI GIAN GDMUABÁNUSDJPYMYRVND
1DẦU ĐẬU TƯƠNGZLENÔNG SẢNCBOT95.594.400350.00030.00008H00-20H45, 21H30-02H2070,5273,972.07051.501.600
2ĐẬU TƯƠNGZSENÔNG SẢNCBOT127.459.200350.00030.00008H00-20H45, 21H30-02H201.375,501.409,001.67541.674.000
3ĐẬU TƯƠNG MINIXBNÔNG SẢNCBOT25.491.840300.00030.00008H00-20H45, 21H30-02H201.375,5001.409,000335 8.334.800
4GẠO THÔZRENÔNG SẢNCBOT43.828.584350.00030.00008H00-10H00, 20H30-02H2016,28016,77599024.631.200
5KHÔ ĐẬU TƯƠNGZMENÔNG SẢNCBOT79.662.000350.00030.00008H00-20H45, 21H30-02H20406,4426,01.96048.764.800
6LÚA MỲZWANÔNG SẢNCBOT105.153.840350.00030.00008H00-20H45, 21H30-02H20822,50858,001.77544.162.000
7LÚA MÌ MINIXWNÔNG SẢNCBOT21.030.768300.00030.00008H00-20H45, 21H30-02H20 822,500858,0003558.832.400
8LÚA MỲ KANSASKWENÔNG SẢNCBOT108.340.320350.00030.00008H00-20H45, 21H30-02H20915,25955,752.02550.382.000
9NGÔZCENÔNG SẢNCBOT71.695.800350.00030.00008H00-20H45, 21H30-02H20676,25689,7567516.794.000
10NGÔ MINIXCNÔNG SẢNCBOT14.339.160300.00030.00008H00-20H45, 21H30-02H20676,250689,7501353.358.800
11DẦU CỌ THÔMPONLCNBMDX66.324.000350.000520.000 09H30-11H30, 13H30-17H00, 20H00-22H30 (T2-T5)3.9684.2637.37538.940.000
12CÀ PHÊ ROBUSTARRCNLCNICE EU43.336.128350.0004.120.00016H00-00H301.8332.0221.89047.023.200
13ĐƯỜNG TRẮNGQWNLCNICE EU57.037.992350.0004.120.00015H45-01H00514,6531,886021.396.800
14BÔNGCTENLCNICE US143.391.600350.0003.670.00009H00-02H2072,1180,804.345108.103.600
15CA CAOCCENLCNICE US45.566.664350.0003.670.00016H45-01H302.2752.34873018.162.400
16CÀ PHÊ ARABICAKCENLCNICE US286.783.200350.0003.670.00016H45-01H30167,75194,159.900246.312.000
17ĐƯỜNG 11SBENLCNICE US42.814.704350.0003.670.00015H30-01H0017,5518,3791822.849.792
18CAO SU RSS3 TRUNLCNOSE10.260.000350.000 880.00007H00-13H15, 14H30-17H00210,4224,570.50011.914.500
19CAO SU TSR 20ZFTNLCNSGX12.745.920350.000670.00006H55-17H00115,0124,748512.066.800
20BẠCSIEKIM LOẠICOMEX270.850.800350.00030.00006H00-05H0018,740 19,7655.125127.510.000
21ĐỒNG CPEKIM LOẠICOMEX183.222.600350.00030.00006H00-05H003,3625 3,55654.850 120.668.000
22BẠCH KIM PLEKIM LOẠINYMEX89.221.440350.00030.00006H00-05H00907,6974,13.32582.726.000
23QUẶNG SẮTFEFKIM LOẠISGX41.424.240350.000670.00006H10-19H00, 19H15-04H1578,8094,901.61040.056.800
24DẦU ÍT LƯU HUỲNHQPNĂNG LƯỢNGICE EU 383.043.864350.0004.120.00008H00-06H00985,50 1.049,506.400159.232.000
25DẦU THÔ BRENTQONĂNG LƯỢNGICE EU312.593.688350.0004.120.00008H00-06H0089,0195,306.290156.495.200
26DẦU THÔ BRENT MINIBMNĂNG LƯỢNGICE SG28.417.608150.00008H00-06H0089,0195,3062915.649.520
27DÀU THÔ WTI CLENĂNG LƯỢNGNYMEX238.986.000350.00030.00006H00-05H0082,6389,797.160178.140.800
28DẦU THÔ WTI MININQMNĂNG LƯỢNGNYMEX119.493.000300.00030.00006H00-05H0082,630 89,7903.58089.070.400
29 DẦU THÔ WTI MICROMCLENĂNG LƯỢNGNYMEX23.898.600150.00030.00006H00-05H0082,6389,7971617.814.080
30KHÍ TỰ NHIÊN NGENĂNG LƯỢNGNYMEX286.783.200350.00030.00006H00-05H005,3456,2819.360232.876.800
31KHÍ TỰ NHIÊN MININQGNĂNG LƯỢNGNYMEX71.695.800300.00030.00006H00-05H00 5,3456,281 2.34058.219.200
32XĂNG PHA CHẾ RBOBRBENĂNG LƯỢNGNYMEX277.223.760350.00030.00006H00-05H002,39642,660011.071275.451.456
33ĐỒNG LMELDKZKIM LOẠILME406.759.000700.0003.030.00008H00-02H00 7.430,07.800,09.250 230.140.000
34NHÔM LMELALZKIM LOẠILME142.426.000700.0003.030.00008H00-02H002.156,52.343,54.675 116.314.000
35CHÌ LMELEDZKIM LOẠILME 120.700.000700.0003.030.00008H00-02H001.840,02.019,54.488111.649.000
36THIẾC LMELTIZKIM LOẠILME402.413.800700.0003.030.00008H00-02H0017.74518.9856.200154.256.000
37KẼM LMELZHZKIM LOẠILME200.965.500700.0003.030.00008H00-02H002.810,03.019,05.225129.998.000
38NIKEN LMELNIZKIM LOẠILME883.524.000700.0003.030.00008H00-02H0021.80022.7805.880146.294.400
39
BẠC MINIMQIKIM LOẠICOMEX135.425.400300.00030.00006H00-05H0018,74019,7652.56363.755.000
40ĐỒNG MINIMQCKIM LOẠICOMEX91.625.784300.00030.00006H00-05H003,36253,55652.42560.334.000
41BẠC MICROSILKIM LOẠICOMEX54.170.160250.00030.00006H00-05H0018,74019,7651.02525.502.000
42ĐỒNG MICROMHGKIM LOẠICOMEX18.336.744150.00030.00006H00-05H003,36253,556597024.133.600