SẢN PHẨM GIAO DỊCH TẠI AIMS FUTURES VIỆT NAM

Các dòng sản phẩm giao dịch tại AIMS Futures Việt Nam đều là sản phẩm thế mạnh và có nhu cầu đầu tư lớn tại thị trường Việt nam.

Các nhóm hàng hóa được giao dịch như chính như: Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp, Kim loại và Năng lượng
Tìm hiểu về giá phái sinh hàng hóa cũng giúp việc cân đồi đầu vào và đầu ra cho các doanh nghiệp địa phương.

Danh sách sản phẩm