• MXV-Index -% 2,295.66
  • MXV-Index Nông sản -% 1,382.92
  • MXV-Index Năng lượng -% 3,473.80
  • MXV-Index Công nghiệp -% 2,576.96
  • MXV-Index Kim loại -% 1,882.28

Nguyên liệu công nghiệp

Bông

Nguyên liệu công nghiệp

Cà phê Arabica

Nguyên liệu công nghiệp

Cacao

Nguyên liệu công nghiệp

Cao su RSS3

Nguyên liệu công nghiệp

Cao su TSR20

Nguyên liệu công nghiệp

Dầu cọ thô

Nguyên liệu công nghiệp

Đường 11

Nguyên liệu công nghiệp

Đường trắng