• MXV-Index -% 2,328.52
  • MXV-Index Nông sản -% 1,348.91
  • MXV-Index Năng lượng -% 3,671.49
  • MXV-Index Công nghiệp -% 2,717.84
  • MXV-Index Kim loại -% 1,841.82