• MXV-Index -% 2,451.74
  • MXV-Index Nông sản -% 1,860.10
  • MXV-Index Năng lượng -% 4,343.69
  • MXV-Index Công nghiệp -% 1,791.59
  • MXV-Index Kim loại -% 1,573.43